Expertconferentie Gecijferdheid+

Op 9 april 2008 is een expertconferentie gehouden over de aansluiting tussen de mbo-opleiding  onderwijsassistent (AO) en pabo.

Centrale vraagstelling is of er een inhoudelijke en organisatorische verbinding gemaakt kan worden tussen onderwijs in rekenen en gecijferdheid op het mbo en het rekenen en de professionele gecijferdheid op de pabo.

Met een groep van 25 docenten uit mbo en pabo is de problematiek verkend en nagedacht over mogelijke oplossingen.

Deelnemende roc – instellingen: Friesland College, ROC Nijmegen, ROC Leiden, ROC ASA, Koning Willem 1 College, ROC Terra, Zadkine Rotterdam, ROC Eindhoven, Drenthe College.
Deelnemende pabo – instellingen: IPABO Amsterdam, HS Driestar, InHolland-pabo Haarlem, EHVA-Amsterdam, Stenden Hogeschool – pabo De Eekhorst, HRO-pabo, InHolland- pabo Rotterdam.

Programma van de dag

Dagvoorzitter: Kees Hoogland (APS)

10.00 – 10.30          opening, welkom en nader kennismaken

10.30 – 11.15           voorbeelden van kansrijke samenwerkingsrelaties

11.30 – 12.30           Inhoudelijke verkenning

13.30 – 14.00           Inhoudelijke verkenning (vervolg)

14.00 – 14.45           Van inhoudelijke verkenning naar concrete voorstellen, tips en suggesties voor het vormgeven van onderwijsprogramma’s met behulp van multimediale leereenheden.

15.00  – 15.45           verkenning subsidiegevers en overzicht

15.45 – 16.00           afspraken en sluiting expertconferentie

De inhoudelijke verkenning start met de volgende presentatie.

Inleiding Aansluiting mbo – pabo pdf,  0,5MB

Samenwerkingsrelaties
Een groot scala aan samenwerkingsvormen is op dit moment aan de gang, in planning of een intentie.
– studenten mbo die een dag in de week meelopen op de pabo: reken, taal, …
– docenten pabo die lesgeven op het mbo
– docenten pabo die helpen met het opzetten van een rekenprogramma voor de pabo
– studenten pabo als onderwijsassistent inzetten voor studenten mbo
– studenten pabo die stage lopen op mbo
– overleg over de toetsen op mbo
– mogelijkheid om de wiscat-toets te dien op het mbo
– centrale plek in ROC waar iedere student zich naar behoefte kan bijscholen
– overlap in programma mbo leerjaar4 en pabo leerjaar 1 aanbrengen
– gastcolleges rekenen op mbo vanuit de pabo
– 3e- en 4e-jaars mbo werken aan doorstroomportfolio onder verantwoordelijkheid van pabo-docent.

Inhoudelijke verkenning
Hoe kunnen we het Raamwerk reken/wiskunde mbo van de MBO-raad) en de referentieniveaus uit Over de drempels met Taal en Rekenen (commissie Meijerink)) verhelderen?
Wat is daar voor nodig?
Een opsomming vanuit de groep:

* Leerlijnen & Tussendoelen

* Onderwijslijn / programma

* Eindtoets MBO en bijbehorende leerweg.

* Boekje met de 11 basisvaardigheden

* Lesmateriaal

* Wiscat-toets  (maak onderscheid tussen 90-,    90-103,   103+)

* Maak gebruik van de cito-bo-eindtiets rekenen (neem 70e pertcentiel, havo-advies)

* Kijk vanuit de problemen die studenten hebben met het rekenen, observeer gedrag en geef aan beter moet wat.

Deze expertconferentie is een opmaat naar een project om de aansluiting mbo-pabo op grotere schaal in Nederland vorm te geven met behulp van moderne multimediale lesmaterialen.
Zie bijvoorbeeld:  www.gecijferd.nl 

Relevante documenten
Het Raamplan rekenen/wiskunde mbo is te vinden op de website van het Freudenthal Instituut:
http://www.fi.uu.nl/mbo of direct te downloaden hier pdf, 1,5 MB

Het rapport “Over de drempels met taal en rekenen” is op 23 januari 2008 gepresenteerd door de commissie Meijerink en te vinden op de website Taal en Rekenen.
http://www.taalenrekenen.nl of direct te downloaden hier pdf, 3,8 MB