Definities gecijferdheid

Definitions Numeracy / Mathematical Literacy

Op deze bladzijde zijn een aantal zeer gangbare definities bijeengebracht in de originele Engelse versie én vertaald in het Nederlands.

Voor een gedegen en recent overzicht over opvattingen over en definities van gecijferdheid en wiskundige geletterdheid verwijs ik u naar het hoofdstuk “Mathematical Literacy” van Eva Jablonka  dat in juni 2003 is verschenen in het Second International Handbook of Mathematics Education.

Een bespreking van dit hoofdstuk door Kees Hoogland is in september 2003 verschenen in deNieuwe Wiskrant.

Nederlandse versie (pdf, 0,5 Mb)
Engelse versie (pdf, 0,1 Mb)

Jablonka, Eva (2003). Mathematical Literacy. In A.J. Bishop, M.A.Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick, F.K.S. Leung (Eds.). Second International Handbook of Mathematics Education (pp. 75-102). The Netherlands, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,

Definition 1 (UK)

Numeracy is the ability to process, interpret and communicate numerical, quantitative, spatial, statistical, even mathematical, information, in ways that are appropriate for a variety of contexts, and that will enable a typical member of the culture or subculture to participate effectively in activities that they value.
Evans J. (2000). Adults´ Mathematical Thinking and Emotion.p.236
Gecijferdheid is het vermogen om getalsmatige, kwantitatieve, ruimtelijke, statistische en zelfs wiskundige informatie te verwerken, te interpreteren en ermee te communiceren op manieren die passend zijn in een grote verscheidenheid aan contexten. Dat vermogen moet het voor een specifiek lid van een gemeenschap of subcultuur mogelijk maken effectief te participeren in activiteiten die hij/zij belangrijk vindt.
Evans J. (2000). Adults´ Mathematical Thinking and Emotion.p.236

Definition 2 (OECD)

Mathematical literacy is defined (in PISA) as:

the capacity to identify, to understand and to engage in mathematics and make well-founded judgements about the role that mathematics plays, as needed for an individual’s current and future private life, occupational life, social life with peers and relatives, and life as a constructive, concerned, and reflective citizen.
OECD (1999). Measuring Student Knowledge and Skills: A new Framework for Assessment, p. 50

Wiskundige geletterdheid is gedefinieerd (in PISA) als het vermogen om wiskunde te herkennen,te begrijpen en te gebruiken. Het is tevens de capaciteit die het mogelijk moet maken goed beargumenteerd te oordelen over de rol die wiskunde speelt, en dan wel die wiskunde die nodig is in iemands huidige of toekomstige leven, werkzame leven, sociale leven met kennissen en familieleden,en zijn/haar leven als een constructieve, betrokken en reflectieve burger.
OECD (1999). Measuring Student Knowledge and Skills: A new Framework for Assessment, p. 50

Definition 3 (IALS)

The term numeracy as used here describes an aggregate of skills, knowledge, beliefs, dispositions, habits of mind, communication capabilities, and problem solving skills that individuals need in order to autonomously engage and effectively manage numeracy situations that involve numbers, quantitative or quantifiable information, or visual or textual information, that is based on mathematical ideas or has embedded mathematical elements.
Gal I. (ed.) (2000). Adult Numeracy Development (p.12)
Gecijferdheid is een amalgaam van vaardigheden, kennis, opvattingen, attitudes, habits of mind, communicatief vermogen en probleemoplos-vaardigheden, die individuen nodig hebben om autonoom deel te nemen aan en adequaat te handelen in gecijferdheidssituaties, waarbij het gaat om getallen, kwantitatieve of kwantificeerbare informatie, visuele of tekstuele informatie die gebaseerd is op wiskundige ideeën of wiskundige elementen bevat.
Gal I. (ed.) (2000). Adult Numeracy Development (p.12)

Definition 4 (South Africa, Department of education, 2003)

Mathematical Literacy provides learners with an awareness and understanding of the role that mathematics play in the modern world. Mathematical Literacy is a subject driven by life-related applications of mathematics. It enables learners to develop the ability and confidence to think numerically and spatially in order to interpret and critically analyse everyday situations and to solve problems.